Regulamin i warunki rekrutacji do klas pierwszych LOMS
Wpisany przez:: Anna Frymus 2013.02.26 Drukuj

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW
            DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 

   w Szczecinie

Podstawa prawna

1.      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 ze zmianą w: 2009 r. Nr 31, poz. 208).

3.      Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku  o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014., poz.7).

 

Rozdział 1. Informacje ogólne.

1.      Do liceum przyjmuje się uczniów, którzy ukończyli gimnazjum.

2.      Rekrutacja uczniów odbywa się zgodnie z bieżącymi wytycznymi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta i Kuratorium Oświaty.

3.      W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)      wyniki egzaminu gimnazjalnego;

2)      wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z biologii i języka obcego nowożytnego;

3)      świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;

4)      szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

a)      uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

b)      osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

5)      w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

4.      W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie poniższe kryteria:

1)      wielodzietność rodziny kandydata;

2)      niepełnosprawność kandydata;

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

5.      Kryteria, o których mowa w ust. 4, mają jednakową wartość.

6.      Jeżeli program nauczania realizowany w szkole lub oddziale wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, na wniosek dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej, pozytywnie zaopiniowany przez kuratora oświaty, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może wyrazić zgodę na przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną, jeżeli organ prowadzący wyrazi zgodę na dodatkowe godziny zajęć edukacyjnych w zakresie realizacji programu nauczania wymagającego od ucznia szczególnych indywidualnych predyspozycji.


Rozdział 2. Nabór do klas pierwszych liceum
Do sportowych oddziałów pierwszych przyjmowani są kandydaci bez względu na ich miejsce zameldowania.

1.      Do oddziału pierwszego liceum przyjmuje się uczniów na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

2.      Kandydaci do oddziałów sportowych powinni charakteryzować się bardzo dobrym stanem zdrowia poświadczonym zaświadczeniem lekarskim o możliwości uprawiania sportu, wydanym przez lekarza medycyny sportowej lub posiadać kartę sportowca.

3.      Rodzice uczniów powinni wyrazić pisemną zgodę na zapisanie dziecka do oddziału sportowego (druk do pobrania ze strony internetowej szkoły).

4.      Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do oddziału sportowego powinni posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę z wychowania fizycznego.

5.      Od kandydata ubiegającego się o przyjęcie do LOMS w Szczecinie wymagane są:

·         zachowanie minimum dobre,

·         średnia  ocen na świadectwie kończącym gimnazjum minimum 3,8.

                ·         zaliczenie na odpowiednim poziomie Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej (data testu zostanie podana

                          w terminie późniejszym).

 

Rozdział 3. Warunki szczegółowe

 

         1.      W roku szkolnym 2014/2015 LOMS planuje utworzyć następujące oddziały pierwsze:

I h  oddział  mistrzostwa sportowego (SMS)
przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia, geografia
język obcy: język angielski

        I k  oddział  sportowy piłka nożna dziewcząt i chłopców
przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia, geografia
język obcy: język angielski.

                2.      Kandydat do LOMS może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów:

                 1)      maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 0,2

                          pkt    za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:

·         języka polskiego,

·         historii i wiedzy o społeczeństwie,

                                ·         matematyki,

                                ·         przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki i chemii),

                                ·         języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;

               2)      maksymalnie 100 punktów w proporcji 60/40 za wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum i inne    

                        osiągnięcia ucznia.

 

              3.      Kandydat może otrzymać maksymalnie 60 punktów za oceny z języka polskiego oraz trzech następujących przedmiotów:

klasa 1h i 1k - przedmioty punktowane:

·         język polski,

·         matematyka,

·         biologia,

·         wiodący język obcy nowożytny

zgodnie z zasadą:

·         celujący - 15 punktów,

·         bardzo dobry - 12 punktów,

·         dobry - 9 punktów,

        ·         dostateczny - 5 punktów.

4.  Kandydat może otrzymać maksymalnie 40 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym:

·         ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 punktów,

·         za zdobycie tytułu finalisty/laureata konkursu dla gimnazjalistów o zasięgu  

            wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytułu finalisty olimpiad dla   

            gimnazjalistów- 10 pkt; wykaz olimpiad i konkursów- pkt 6,

·         praca na rzecz szkoły i społeczności lokalnej - 3 punkty,

·         Stypendium Prezydenta Miasta - 5 punktów,

·         osiągnięcia sportowe co najmniej na szczeblu powiatowym:

 

 Szczebel

 Miejsce

 Liczba punktów

Centralny

 1, 2 lub 3

 10

Wojewódzki

 1

 4

 2

 3

 3

 2

Powiatowy

 1

 3

 2

 2

 3

 1

 

Podstawą do uzyskania punktacji wymienionej w pkt 4 jest:

·         odpowiednia adnotacja na świadectwie ukończenia gimnazjum,

·         zaświadczenie lub dyplom z jednoczesnym określeniem szczebla, na jakim odbyły się zawody, i zajętego miejsca potwierdzone przez organizatorów,

·         potwierdzona kopia zaświadczenia o uzyskaniu tytułu finalisty lub laureata olimpiad i konkursów, o których mowa w pkt 6,

·         potwierdzona kopia zaświadczenia o uzyskaniu Stypendium Prezydenta Miasta.

 

5.   Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureaci konkursów o    

      zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci Olimpiad: Matematycznej,   

      Informatycznej lub Języka Angielskiego dla gimnazjalistów przeprowadzonych na

      zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej szkoły   

      ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów ustalonych przez szkołę podanych w

      punktach 2, 3, 4.

 

                 6.      Wykaz olimpiad i konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjum:


Olimpiady przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej:
a) Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów;
b) Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów;
c) Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów.

Konkursy dla uczniów gimnazjum przeprowadzone w roku szkolnym 2014/2015,  których organizatorem jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty:

a) Konkurs Polonistyczny;
b) Konkurs Matematyczny;
c) Konkurs Fizyczny z Elementami Astronomii;
d) Konkurs Chemiczny;
e) Konkurs Biologiczny;
f) Konkurs Historyczny z Elementami Wiedzy o Społeczeństwie;
g) Konkurs Geograficzny;
h) Konkurs Języka Angielskiego;
i) Konkurs Języka Niemieckiego.

 

Rozdział 4. Procedura odwoławcza
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do liceum.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku.
3. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora liceum odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor liceum rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

Rozdział 5. Komisja do spraw naboru
Naboru uczniów do liceum dokonywać będzie Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna powołana zarządzeniem dyrektora.

Rozdział 6. Terminarz rekrutacji
Szczegółowy harmonogram rekrutacji podawany jest co roku przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO                                                       w Szczecinie

do 28 lutego 2014 r.

Dyrektorzy szkół podają do wiadomości kandydatów informacje dotyczące kryteriów przyjęć do danej szkoły

od 12 maja 2014 r.

do 5 czerwca 2014 r.

do godziny 15.00

 

Składanie  wniosków przez kandydatów do szkół

 

Od 9 do 13 czerwca  2014 r.

Sprawdziany uzdolnień kierunkowych

do 18  czerwca 2014 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu uzdolnień kierunkowych

od 18 do  25 czerwca 2014 r.

Możliwość dokonywania zmian w wyborze szkoły

od 27 czerwca do  1 lipca 2014 r.        do godz. 1500

Złożenie przez kandydata kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył oraz innych wymaganych dokumentów

 do 4 lipca 2014 r.

do godz. 15.00              

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły,  zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.

 do 8 lipca 2014r. do godz. 12.00

 

Kandydaci  umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

do 8 lipca 2014 r. do godz. 1400

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (uszeregowane w kolejności alfabetycznej) lub informację o liczbie wolnych miejsc. Lista zawiera  też najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

 Możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej  szkoły

 

Do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 7 dni od dnia  otrzymania  pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

Możliwość złożenia, do dyrektora szkoły, odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

Do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia  komisji rekrutacyjnej wyrażonej w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

Do 29 sierpnia 2014r.

Dodatkowe postępowania uzupełniające w szkołach, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponują wolnymi miejscami

 

Rozdział 7. Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do LOMS w Szczecinie:

·         w przypadku oddziału sportowego:

- od dnia 12 maja do 5 czerwca:

1.       podanie o przyjęcie do szkoły oraz kwestionariusz osobowy (wydrukowany ze strony NABÓR 2014),

2.      pisemne oświadczenie podpisane przez oboje rodziców (prawnych opiekunów) –  

      zgoda na uczęszczanie dziecka do oddziału sportowego (druk do pobrania

      ze strony internetowej szkoły),