przetargi
 HOME  |  O SZKOLE  |  przetargi  
Przetarg - utworzenie szkolnego placu zabaw
Wpisany przez: Marcin Kowalewski 2012.10.15 Drukuj

Szczecin, dnia 15.10.2012

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Gmina Miasto Szczecin – Centrum Kształcenia Sportowego

70 – 424 Szczecin, ul. Mazurska 40

 

Znak sprawy: CKS/M/242-1/12

Dotyczy informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane : „Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych  i ogólnokształcących szkół muzyczny I stopnia – „Radosna szkoła” na terenie Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie”.

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień Publicznych zamawiający informuje, iż                       w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

Nazwa (firma)                                    OGRODZENIA – KUTE.PL

Siedziba i adres:                     ul. Bukowa 2a, 78 – 600 Wałcz

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta ww. wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.

 

Streszczenie ocen i porównania złożonych ofert:

1.

Nazwa (firma)                                    OGRODZENIA – KUTE.PL

                                               Janina Pawłowska

Siedziba i adres:                     ul. Bukowa 2a, 78 – 600 Wałcz

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta uzyskała 100 punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonych w siwz.

2.

Nazwa (firma)                                    SATERNUS Sp. z o.o.

Siedziba i adres:                     ul. Kościuszki 63, 41 – 503 Chorzów

Liczba uzyskanych punktów: oferta uzyskała 96,66 punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonych w siwz.

3.

Nazwa (firma)                                    JUL - DOM

Siedziba i adres:                     ul. Mochnackiego 17/6, 71 – 172 Szczecin

Liczba uzyskanych punktów: oferta uzyskała 95,86 punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonych w siwz.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Zamawiający informuje, ze w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP Zamawiający informuje, że umowa może być zawarta niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, ponieważ zachodzą okoliczności wskazane w art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy.

                       

 

Utworzenie szkolnego placu zabaw w Centrum Kształcenia Sportowego ul. Mazurska 40 w Szczecinie
Wpisany przez: Marcin Kowalewski 2012.09.29 Drukuj

Szczecin: Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła na terenie Centrum Kształcenia Sportowego przy ulicy Mazurskiej 40 w Szczecinie.
Numer ogłoszenia: 372378 - 2012; data zamieszczenia: 29.09.2012

Do pobrania:
Informacja o wyborze oferty - zakup energii
Wpisany przez: Marcin Kowalewski 2011.12.13 Drukuj

Szczecin dnia 13.12.2011r.

 

INFORMACJA  O  WYBORZE  OFERTY

Gmina Miasto Szczecin – Centrum Kształcenia Sportowego

70-424 Szczecin, Mazurska 40

Znak sprawy: CKS/M/2233-3/11

 

Dotyczy informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  „Zakup energii elektrycznej do budynków Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy ul. Mazurskiej 40, 70-424 Szczecin i Rydla 49, 70-783 Szczecin”.

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu na najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

Nazwa (firma):                                 KRI Marketing and Trading SA

Siedziba i adres:                              ul. Piwna 28/31

                                                               80 – 831 Gdańsk

Uzasadnienie wyboru oferty:  oferta ww.  wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.

 

Streszczenie ocen i porównania złożonych ofert:

1/

Nazwa  (firma):                                               KRI Marketing and Trading SA

Siedziba i adres:                              ul. Piwna 28/31, 80 – 831 Gdańsk

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w siwz.

2/

Nazwa (firma):                                 ENEA S.A.

Siedziba i adres:                              ul. Nowowiejskiego 11, 60 – 967 Poznań                            

Liczba uzyskanych punktów:  oferta uzyskała 98,03   punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.

 

3/

Nazwa  (firma):                                               PKP Energetyka S.A.  Obrót Energią Elektryczną

Siedziba i adres:                              ul. Hoża 63/67, 00 – 681 Warszawa

Liczba uzyskanych punktów: oferta uzyskała  99,17  punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w siwz.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Zamawiający informuje, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP Zamawiający informuje, że umowa może być zawarta niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, ponieważ zachodzą okoliczności wskazane w art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy.

 

Dostawa żywności dla Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy ulicy Mazurskiej 40 i Rydla 49
Wpisany przez: Marcin Kowalewski 2011.12.08 Drukuj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Sportowego , ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4885288, 4487222, faks 091 4885288.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cks.szczecin.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://mazurska.cks.szczecin.pl/przetargi-ab26-200.html

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności dla Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy ul. Mazurskiej 40 i przy ul. Rydla 49.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 03.20.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunków.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunków.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunków.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunków.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunków.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) formularz kalkulacyjny zgodnie z załącznikiem nr 1 a - 1 b do siwz; w zależności, na którą grupę wykonawca składa swoją ofertę.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://mazurska.cks.szczecin.pl/przetargi-ab26-200.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Kształcenia Sportowego ul. Mazurska 40 70-424 Szczecin sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Centrum Kształcenia Sportowego ul. Mazurska 40 70-424 Szczecin sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do pobrania:
Zakup energii 05.12.2011 r.
Wpisany przez: Marcin Kowalewski 2011.12.05 Drukuj

Zakup energii elektrycznej do budynków Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy ulicy Mazurskiej 40, 70-424 Szczecin i Rydla 49, 70-783 Szczecin

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Sportowego, ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4885288, 4487222, faks 091 4885288.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cks.szczecin.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://mazurska.cks.szczecin.pl/przetargi-ab26-200.html

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej do budynków Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy ulicy Mazurskiej 40, 70-424 Szczecin i Rydla 49, 70-783 Szczecin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); 4) formularz cenowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do siwz w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://mazurska.cks.szczecin.pl/przetargi-ab26-200.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Kształcenia Sportowego ul. Mazurska 40 70-424 Szczecin sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Centrum Kształcenia Sportowego ul. Mazurska 40 70-424 Szczecin sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do pobrania:
Wynik postępowania - zakup i dostawa mięsa...
Wpisany przez: Marcin Kowalewski 2011.03.18 Drukuj
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA:
Informacja o wyborze oferty
Znak sprawy 2233 – 1/11
Szczecin, dnia 18.03.2011r.
Gmina Miasto Szczecin, Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w art.11 ust.8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych, na ,,zakup i  dostawę mięsa, drobiu i wędlin dla Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy ul. Mazurskiej 40 i ul. Rydla 49” wybrano ofertę firmy:
„MADAR” Dariusz Watral
Ul. Autostrada Poznańska 1
71 – 001 Szczecin
która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę.
Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny oferty.
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
    „MADAR” Dariusz Watral
Ul. Autostrada Poznańska 1            wartość oferty:  83 358,00 zł.
71 – 001 Szczecin        
        

    „KAMIL” Sp. z o.o.
Ul. Kard. Wyszyńskiego 14                                           wartość oferty:  89 595,85 zł.
70 – 201 Szczecin

Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego w dniu 21.03.2011r.
Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 18.03.2011r.
 
Przetarg żywność zakończenie
Wpisany przez: Marcin Kowalewski 2011.01.18 Drukuj
Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie uprzejmie zawiadamia że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w Artykule 11 ust 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawę warzyw surowych dla CKS przy ulicy Mazurskiej 40 i Rydla 49 wybrano ofertę firmy:

Las - Bór Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 30
78-630 Człopa

która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę.

Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny oferty.

Streszczenie oferty i porównanie wybranych ofert.

Las - Bór Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 30
78-630 Człopa
 

wartość oferty 63845,00 zł brutto

Firma Handlowo Usługowa Skorpion S.C
ul. Chlebowa 39
71-006 Szczecin

wartość oferty 86632,50 zł brutto

Rozstrzygnięcie przetergu energia
Wpisany przez: Marcin Kowalewski 2010.08.25 Drukuj
Pytania i odpowiedzi do przetargu o energie
Wpisany przez: Marcin Kowalewski 2010.08.17 Drukuj
Przetarg
Wpisany przez: Marcin Kowalewski 2010.08.12 Drukuj
Sprzedaż energii elektrycznej do budynków szkół Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy: 70-424 Szczecin ul. Mazurska 40 i 70-783 Szczecin ul. Rydla 49
Numer ogłoszenia: 248326 - 2010; data zamieszczenia: 12.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Sportowego , ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4885288, 4487222, faks 091 4885288.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż energii elektrycznej do budynków szkół Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy: 70-424 Szczecin ul. Mazurska 40 i 70-783 Szczecin ul. Rydla 49.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa energii elektrycznej do budynków szkół Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy: 70-424 Szczecin ul. Mazurska 40 i 70-783 Szczecin ul. Rydla 49.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania poprzez wykazanie, że posiadają aktualną koncesję itd. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. Aktualną Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energia elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych koncesją. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 4, przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) formularz cenowy załącznik nr 2,, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania poprzez wykazanie, że posiadają aktualną koncesję itd. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania poprzez wykazanie, że posiadają aktualną koncesję itd. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania poprzez wykazanie, że posiadają aktualną koncesję itd. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Wykaz dokumentów znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od 1 - 4 na stronie internetowej Centrum Kształcenia Sportowego www.mazurska.cks.szczecin.pl

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mazurska.cks.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.mazurska.cks.szczecin.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2010 godzina 09:00, miejsce: Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin ul. Mazurska 40 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do pobrania:
Uniważnienie przetargu - energia
Wpisany przez: Marcin Kowalewski 2010.08.11 Drukuj
Przetarg - Sprzedaż Energii
Wpisany przez: Marcin Kowalewski 2010.08.06 Drukuj
Dokumenty do przetargu 

 

„Sprzedaż energii elektrycznej do budynków szkół Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy:

70-424 Szczecin ul. Mazurska 40 i 70-783 Szczecin ul. Rydla 49”


Ogłoszenie o wyniku postępowania
Wpisany przez: Marcin Kowalewski 2010.03.15 Drukuj
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Do pobrania:
strona 1.5 / 2
:: 1 :: 2 ::
... cofnij     dalej ...